PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

Opis projektu

 

Beztytuu

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej wśród 40 uczestników o niskich kwalifikacjach w wieku 15-29 lat zaliczanych do grupy NEET zamieszkujących pow. ostrowiecki w woj. świętokrzyskimdo dnia 31.10.2017 r. Za cel szczegółowy projektu uznać należy zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób do 29 r.ż. pozostających bez pracy, w tym w szczególności tych osób, które nie uczestniczą w kształceniu oraz szkoleniach. Pożądanym stanem docelowym jest znalezienie trwałego zatrudnienia przez minimum 15 osób (36% grupy docelowej), poprzez stałą współpracę z pracodawcami z lokalnego rynku pracy.

 

 

Planowane efekty:

  • 40 uczestników uzyska świadomość swojego potencjału zawodowego i podniesie wiedzę odnośnie potrzeb doskonalenia zawodowego;
  • 40 uczestników otrzyma wiedzę na temat poruszania się po rynku pracy;
  • 40 uczestnikom umożliwiamy podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez przeprowadzanie szkoleń oraz nabycie doświadczenia zawodowego dzięki udziałowi w stażach zawodowych;
  • Beneficjenci projektu będą mieli możliwość dostosowania kwalifikacji i umiejętności do potrzeb rynku pracy
  • Minimum 15 osób po ukończeniu całej ścieżki uczestnictwa w projekcie znajdzie trwałe zatrudnienie