PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

Beneficjenci

logo wer

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby bierne zawodowo (50 osób), w tym niepełnosprawne (9 osób) w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w  PO WER 2014-2020, z wyłączeniem osób przynależących do grupy docelowej określonej dla poddziałania 1.3.1 (tryb konkursowy).

Projekt jest skierowany wyłącznie dla osób zamieszkujących powiat nowosolski w województwie lubuskim, tj. osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na obszarze powiatu nowosolskiego w województwie lubuskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Wybór osób wyłącznie biernych zawodowo, a wiec osób nie tworzących w chwili przystępowania do projektu zasobów siły roboczej, pozwoli na zaoferowanie pomocy tej grupie, która jest wyłączona z form aktywizacji oferowanej osobom bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy.