PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Beneficjenci

logo-mazowsze


Uczestnikami projektu będzie 500 osób, z czego 60% uczestników to kobiety, natomiast 61% uczestnicy zamieszkujący tereny wiejskie

Do projektu zakwalifikowane zostana osoby, które:

  • zamieszkują tereny województwa mazowieckiego
  • posiadają niskie kwalifikacje
  • są wieku powyżej 25 roku życia
  • nie uczestniczyli do tej pory we wsparciu LLL life long learning

Od uczestników projektu nie są pobierane żadne opłaty co ma na celu wykluczenie bariery finansowej w dostępie do szkoleń.

Preferencja dla kobiet wynika z ich trudniejszej sytuacji na rynku pracy. Wsparcie kierowane do mieszkańców terenów wiejskich pozwoli natomiast na wyeliminowanie bariery dostępu do edukacji osób oddalonych od miast i ośrodków z rozwiniętą ofertą edukacyjną dla osób dorosłych. Wsparcie otrzymają wyłącznie osoby uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach, u których na etapie rekrutacji zdiagnozowany zostanie deficyt kluczowych kompetencji cyfrowych, posiadające największe potrzeby w dostępie do edukacji.