PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

Opis projektu

 

Logotyp2

 

OPIS PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej wśród 40 uczestników projektu,
w tym 24 kobiet o statusie osoby niepełnosprawnej w wieku 15-29 lat, z grupy NEET, zamieszkujących powiat inowrocławski, mogileński lub żniński w województwie kujawsko-pomorskim, do 30.06.2018. Wsparcie w proj. kierowane jest do 40 uczestników posiadających orzeczoną niepełnosprawność w wieku 15-29l., zaliczanych do grupy NEET, tj. do osób, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie szkolą się, i nie pracują, zamieszkujących 3 powiaty w woj. kujawsko- pomorskim (pow. inowrocławski, mogileński lub żniński). Wsparcie obejmie (dodatkowa cecha uczestników): wyłącznie osoby bierne zawodowo (wyklucza się udział osób bezrobotnych).

Każdy z uczestników w ciągu 4 m-cy od przystąpienia do proj. otrzymuje następujące wsparcie:

- identyfikacja potrzeb i oddalenia od rynku pracy,

- pośrednictwo pracy

oraz ma możliwość skorzystania z następujących form fakultatywnych:

- szkolenie zawodowe (dobrane przy pomocy doradcy zaw. adekwatnie do indywidualnych potrzeb przy uwzględnieniu sytuacji na lok. rynku pr.),

-staż zawodowy,

- wsparcie mobilności geograficznej (zarówno zwrot kosztów podróży jak i możliwość dofinansowania do zakwaterowania).

Każdy z uczestników otrzyma minimum 3 formy wsparcia, adekwatnie do indywidualnie

zdiagnozowanych potrzeb i deficytów.

Główne rezultaty projektu:

- 40 uczestników uzyska wiedzę na temat swojego potencjału zawodowego i podniesie wiedzę nt. potrzeb doskonalenia zawodowego.

- 40 uczestników uzyska wiedzę na temat poruszania się po rynku pracy

- 35 uczestnikom umożliwiamy podniesie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach zawodowych. związanych z potrzebami lokalnego rynku pracy.

- 35 uczestnikom umożliwiamy nabycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach zawodowych.

- 4 uczestnikom umożliwiamy wsparcie mobilności geograficznej.