PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Grupa docelowa

logo-pomorskie2

Obok formalnego wykształcenia istotnym czynnikiem decydującym o szansach na rynku pracy są inne umiejętności , które można określić mianem cywilizacyjnych np. umiejętność pracy przy komputerze. Coraz powszechniejsze wykorzystanie techniki komputerowej – w pracy zawodowej , jak i do celów prywatnych jest znakiem naszych czasów, a umiejętności te zyskują coraz większe znaczenie w życiu codziennym. Celem projektu jest umożliwienie podniesienie kompetencji cyfrowych przez 1000 osób dorosłych z terenu województwa Pomorskiego. 90% uczestników to osoby o niskich kwalifikacjach ISCED3 (wykształcenie nie wyższe niż średnie) w wieku 25 lat i więcej z czego 60% w wieku 50+, a połowa grupy docelowej będą to pracownicy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Na etapie rekrutacji weryfikowany będzie poziom znajomości obsługi komputera. Dla części osób (600os.-poziom wiedzy wyjściowej 0) założono kurs podstawowy. Dla kolejnych osób (400 os. poziom wyższy od 0) założono poziom „B”. Jednocześnie zakłada się, że 2/3 osób po zakończeniu nauki na poziomie „A” będzie kontynuowało naukę na poziomie „B”. Dodatkowym wsparciem dla uczestników projektu będą: materiały szkoleniowe, poczęstunek i zwrot kosztów dojazdu.

Potwierdzeniem nabytych umiejętności będzie egzamin na poziomie „A” i „B”. Realizacja projektu przyczynia się do złagodzenia problemu niedostatecznych umiejętności informatycznych.