Grupa docelowa

  • Drukuj

logo-slaskie

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących (osoby fizyczne uczą się, pracują lub zamieszkują) na obszarze miasta Bytomia w województwie śląskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – będzie to 90 osób niesamodzielnych. (niesamodzielność w rozumieniu Wytycznych w zakresie włączenia społecznego) stanowiąca przesłankę do uznania osoby za zagrożoną wykluczeniem społ.). Będą to osoby, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oraz wymagających korzystania ze stałej lub długotrwałej opieki i pomocy osób trzecich. Zakładamy, że 60 % osób objętych wsparciem opiekuńczym/AON będą stanowiły kobiety, co wynika z ich udziału w strukturze płci grup wiekowych 75+. Głównie z racji wieku, będą to osoby nieaktywne zawodowo.

Zakładamy udział w projekcie 20 osób niesamodzielnych, posiadających równocześnie orzeczenie o niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Niepełnosprawność nie będzie wyłącznym kryterium naboru, musi ona być powiązana z niesamodzielnością. Stąd zakres wsparcia Asystenta ON będzie uzupełniał usługi opiekuńcze. Wsparciem obejmiemy też 30 opiekunów faktycznych (24 K) i (10 osób pracujących i 20 osób biernych zawodowo). Stałym wsparciem opiekuńczym i asystenckim obejmiemy 60 osób, a 30 osób okresowym wsparciem w ramach pomocy dla opiekunów faktycznych. Łącznie w projekcie weźmie 90 osób niesamodzielnych i 30 osób z ich otoczenia. Minimum 50% uczestników projektu będą stanowić osoby z obszaru rewitalizacji miasta Bytomia.