PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Beneficjenci

logo-slaskie

Grupę docelową z uwagi na projekt ukierunkowany na wsparcie indywidualne osób i grup zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem, tj. realizujących cel szczegółowy „Wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym” stanowią: wyłącznie osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Wsparcie otrzymają osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym 30 biernych zawodowo) wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej. W przypadku os. bezrobotnych wsparcie kierowane wyłącznie do osób, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Wsparciem w proj. objętych zostanie łącznie 60 UP, zamieszkujący w rozumieniu KC miasto Bytom. Otoczenie osób wykluczonych (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykl. społ. objętych wsparciem w ramach proj.) może pojawić się w proj. wyłącznie w zad. 3- animacja lokalna.

15% UP stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami (ON) tj. osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-20209 osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społ. oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego(Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz.1375).

W przypadku kryterium wiekowego - udzielimy wsparcia każdej osobie w wieku 18 lat i więcej (dla osób po 64 r.ż. wymagane będzie oświadczenie o zamiarze podjęcia aktywności zawodowej). Status weryfikowany w oparciu o odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczającego stan zdrowia.


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 837 258,75
Dofinansowanie projektu z UE: 749 126,25